Poslovni inkubator

U svim djelovima svijeta, vecina novih radnih mjesta
nastaje i otvara se u novim i malim preduzecima, koja
se razvijaju i rastu, a koja se specijalizuju za proizvodnju
novih roba i usluga. Ova nova i mala preduzeca su od
vitalnog znacaja za zdravu privredu zemlje.
Nova i mala preduzeca su takodje realnost globalne
ekonomije – u kojoj fleksibilnost iindividualna
kreativnost igraju veliku ulogu. Zbog toga je važno
preduzimati aktivnosti na formiranju novih, kao i
stimulisanju rasta postojecih malih preduzeca.

startup-glossary

Prve godine rada predstavljaju težak period za start up
preduzeca. Upravljanje rastom irazvijanje novih vještina
u oblastima kao što su racunovodstvo, zakoni, propisi i
marketing predstavljaju znatan izazov i problem
preduzetnicima. Sve to može dovesti do propadanja
novopokrenutih preduzeca u prvim godinama poslovanja.
Najveci razlog propadanja novopokrenutih preduzeca leži
u tome što ova preduzeca obicno moraju «sama proci kroz
sve to», bez ikakve podrške, pružene direktno
preduzetnicima, koja bi im pomogla da
zadrže svoj entuzijazam kada se suocavaju sa teškim
uslovima i prekomjernim satima rada. U zemljama
tranzicije, komlikovana registracija i zamršeni
zakonsko-pravnipostupci, kao i nedostatak službi
za podršku preduzecima,cine ove prve godine poslovanja
posebno teškim.
Istraživanja širom Evrope pokazuju da ovo predstavlja
oblast gdje lokalne vlasti i institucije mogu omoguciti
visoku dodatnu vrijednost. Pomoc novim i malim
preduzecima da prebrode pocetni period putem biznis
inkubatora predstavlja veliku mogucnost za davanje
podrške otvaranju novih radnih mjesta i ekonomski razvoj.
U toj oblasti pruža se šansa lokalnim agencijama,
institucijama, vlastima da pokažu da su voljni da
preduzmu konkretne aktivnosti i da podrže preduzetnike.
Iskustva pokazuju da ovaj tip pomoci može
donijeti stvarnu korist lokalnoj ekonomiji.
Upravo jedan takav projekat je i BIZZ.BA, prevashodno
orjentisan na pomoć malim preduzećima, a ujedno mjesto
koje okuplja iskusne poduzetnike u BUSSINES CLUB u
kojem će prepoznati priliku za podršku novim idejama
i naprednim projektima, kako iskustvom , tako i stečenim
kapitalom.